Měsíční archív:: Leden 2019

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 ve Veselé škole Kačice

Termín a místo zápisu Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v I. patře Základní školy Kačice, Čelechovická 105 v úterý 16. 4. 2019 od 14:00 do 16:30 hodin a ve středu od 14:00 do 16:30 hodin. Věk dítěte Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června roku 2020, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, který k žádosti o přijetí dítěte doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře. Práva a povinnosti rodičů Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem, v