Domácí výuka pro 12. týden pí. uč. Hrabalová

Úkoly pro domácí studium žáků 4. ročníku

Vážení rodiče a vážení moji žáci,

vzhledem k tomu, že nastalou nouzovou situaci jsme si před jarními prázdninami nikdo nedokázal představit ani předpokládat, byly na jarní prázdniny zadány jen symbolické úkoly, které měly sloužit k tomu, aby se nezapomnělo, že se chodí do školy. O prázdninách se tedy měli někteří žáci vyléčili z nachlazení a pořádně si všichni odpočinout. Jenže došlo k nepředvídané situaci a my se musíme dále vzdělávat, protože prázdninové volno je pryč.

Ve škole se nemůžeme potkávat, proto řeším zadávání úkolů vždy na týden následujícím způsobem. Z každého předmětu na každý den, kdy je předmět v rozvrhu hodin, je rozepsáno, co je třeba v dané hodině probrat. Z přírodovědy a vlastivědy si opište poznámky do sešitů a opravdu se průběžně učte, jak je psáno. Vím, že plno práce s výukou budou mít i zákonní zástupci, ale situace si to vyžaduje. Nemůžeme si myslet, že prázdniny stále trvají.

V případě, že si někdo nebude s něčím vědět rady, můžeme se k danému problému vrátit ve škole, až se situace uklidní. Novou látku proberu z češtiny a matematiky znovu v opakovací hodině. K látce z ostatních předmětů budu přistupovat jako k probrané.

Vím, že práce budete mít všichni hodně, ale ve škole také čas věnujeme výuce. Prosím, opravdu úkoly vypracujte.

Přeji všem hodně sil, zdraví a pevné nervy.

Naděžda Hrabalová

Český jazyk – mluvnice

Po 16. 3. 2020

 • Zopakovat vzory podstatných jmen rodu středního – str. 77 cv. 4 – vypiš 6 pod. jm., r. stř. a urči u nich rod, číslo, pád a vzor

 • Vzory rodu ženského – napiš str. 82 cv. 6 – barevně vyznač koncovku –ami

 • Pečlivě přečíst str. 82 cv. 7

Út 17. 3. 2020

 • Opakování vzorů rodu středního

 • str. 73 cv. 6 – vypiš pod. jm., r. stř. – urči rod, číslo, pád a vzor

 • Vzory rodu ženského – používej přehledy skloňování na str. 80 a 84 a zelené rámečky

 • Napiš str. 85 cv. 3 – do závorky napiš tvar vzoru a vyznač barevně koncovky

 • Ústně str. 80 cv. 1 – určuj pády a vzory vyznačených pod. jmen

Čt 19. 3. 2020

 • Opakování vzorů rodu středního a ženského – kdekoli vyhledávat pod. jm. těchto rodů a určovat vzory

 • str. 84 cv. 1 – vyhledávej pod. jm., r. stř. a ž. a určuj u nich vzory a pády – ústně

 • str. 85 cv. 1 – napiš – do závorky za pod. jména, kde doplňuješ –i/-y napiš tvar vzoru a vyznač koncovky (př. chvíli (růži)) – cvičení můžeš dopsat v pátek 20. 3. 2020 a ústně udělej cv.1 na str. 85 b), c)

Sloh

 • str. 85 cv. 1 a) – napiš podobnou krátkou příhodu, kterou vymyslíš

Čtení

 • čti si nějakou knihu dle vlastního výběru, dělej si poznámky, ať můžeš napsat výpis

Matematika

Po 16. 3. 2020

 • ústně si s někým počítej zpaměti příklady jako děláme ve škole diktát na +, -, x, : a procvičuj to každý den

 • pracovní sešit str. 40 cv. 4

 • zopakovat obvody: čtverec o = 4xa, obdélník o=(2xa)+(2xb), trojúhelník o=a+b+c

 • zopakovat jednotky délky a převody 1km = 1000m, 1m = 10dm = 100cm = 1000mm, 1dm = 10cm = 100mm, 1cm = 10mm

 • str. 42 cv. 1, 2

Út 17. 3. 2020

 • ústně diktát

 • zopakovat obvody a jednotky délky

 • na volný papír narýsuj libovolný rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, pojmenuj vrcholy a strany, vypočítej obvody

 • str. 42 cv. 3, 4

St 18. 3. 2020

 • ústně diktát a jednotky délky

 • na volný papír narýsuj čtverec KLMN, a = 4cm a vypočítej jeho obvod

 • str. 43 cv. 1, 2, 3

Čt 19. 3. 2020

 • str. 43 cv. 4

 • str. 44 cv. 2

 • kdo chce, může si udělat str. 44 cv. 1,3 a str. 45 cv. 1

Pá 20. 3. 2020

 • diktát

 • zopakovat obvody

 • narýsuj obdélník ABCD, a = 6cm, b = 2cm a vypočítej jeho obvod

 • vypracuj str. 45 cv. 2, 3, 4

Přírodověda

Út 17. 3. 2020

 • napiš si poznámky do sešitu a přečti si:

Živočichové našich polí

 • splývají s okolím – bezpečí

Ptáci

 1. stálí

 • u nás přezimují

 • živí se semeny (vrabec)

 • dravci (káně, poštolka)

 1. tažní

 • odlétají do teplých krajin, neměli by potravu (vlaštovka, jiřička – hmyz, čáp – žáby)

Skřivan – živí se semeny

Koroptev, bažant – všežravci – ptáci nekrmiví – nekrmí svá mláďata, kuřata se živí sama

Savci

Krtek – podzemní savec, hmyzožravec

Hraboš – býložravec, dělá si zásoby

Křeček – všežravec

Zajíc – býložravec

Srnec – samec má paroží – býložravec

Lasice hranostaj – masožravec

Čt 19. 3. 2020

 • opakovat str. 43 – otázky

 • opakovat str. 40, 42

Vlastivěda

Po 16. 3. 2020

 • přečíst str. 11

 • zopakovat str. 12 – úkoly pro skupiny

 • do sešitu překreslit str. 12, úkol b)

St 18. 3. 2020

 • přečíst str. 13, 14

 • napiš si poznámky do sešitu:

Velkomoravská říše

 • 9. stol. n. l. – první státní útvar

 • vládce – kníže Mojmír

 • nástupce – Rastislav

 • konec pohanského náboženství (víra ve více bohů), nástup křesťanství (víra v 1 boha)

 • kněží mluvili německy a latinsky – lidé jim nerozuměli

 • r. 863 – 2 bratři – Konstantin (Cyril) a Metoděj – věrozvěstové

 • ovládali slovanský jazyk, rozšířili křesťanskou víru

 • Konstantin sestavil první slovanské písmo – HLAHOLICE a přeložil bibli

 • po Rastislavovi kníže Svatopluk – opět latina do kostelů – latinské písmo – LATINKA

 

 • oba bratři za své zásluhy prohlášeni církví za svaté – 5. červenec – dnes státní svátek

 

 • rozvoj řemesel – šperkařství, kovářství, sklo, hrnčířství, tkalcovství, obuvnictví – rozvoj obchodu

 

 • poč. 10. stol. – rozpad říše – Čechy a Morava se začaly vyvíjet samostatně

otázky na str. 14


Úkoly pro domácí studium žáků 5. ročníku

Český jazyk – mluvnice

Po 16. 3. 2020

 • Procvičuj shodu podmětu s přísudkem a vzory podstatných jmen všech rodů
 • Napiš str. 87 cv. 3, podtrhni všechna podstatná jména podle pravítka tužkou nebo pastelkou a nadepiš nad ně pád a vzor
 • Ústně si urči základní skladební dvojice a odůvodni pravopis v příčestí minulém (ve shodě podmětu s přísudkem)

Út 17. 3. 2020

 • 88 – zopakuj ústně celou stranu
 • 87 cv. 4 – nejprve urči písemně rod, číslo, pád a vzor a potom vytvoř věty
 • 87 cv. 5 a), b), c) – napiš

Čt 19. 3. 2020

 • co to jsou přídavná jména – ústně str. 89, 90
 • napiš si následující poznámky do domácího sešitu z Čj:

Přídavná jména

 • slova ohebná – skloňují se – určujeme u nich druh, rod, číslo, pád, vzor
 • blíže určují vlastnosti podstatných jmen
 • ptáme se na ně: JAKÝ, KTERÝ, ČÍ
 • s pod. jménem, které blíže určuje, se shoduje v rodě, čísle a pádě – př. veselou dívkou, veselými dívkami
 • napiš str. 87 cv. 7 a pokus se podtrhat přídavná jména

Pá 20. 3. 2020

 • zopakuj si, co sis napsal/a o přídavných jménech
 • 89 cv. 1 – vypiš všechna přídavná jména
 • napiš str. 87 cv. 6 – podtrhej všechna pod. jm. a nadepiš nad ně pád a vzor

 

Sloh

 • 89 cv. 1 a) – krátce popiš, co způsobuje, že máš dobrou náladu, jaký máš z toho pocit a co tu dobrou náladu dokáže překazit – na základě tvojí vlastní zkušenosti

 

Čtení

 • čti si nějakou knihu podle vlastního výběru, dělej si poznámky, ať si můžeš napsat výpis

 

 

Matematika

Po 16. 3. 2020

 • pamětní počítání jako děláme diktáty s někým počítej +, -, x, :
 • zopakuj obvody a obsahy čtverce o= 4xa, S=axa, obdélníka o=(2xa)+(2xb), S=axb a obvod trojúhelníka o=a+b+c
 • ústně zopakuj, co je desetinný zlomek – každý zlomek, který má ve jmenovateli 1 a libovolný počet nul
 • 22 cv. 5, 6
 • narýsuj na volný papír libovolný rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, označ jeho vrcholy a strany a vypočítej jeho obvod

Út 17. 3. 2020

 • 24 – smíšené číslo – přečti si rámeček
 • 24 cv. 2, 3
 • osa souměrnosti – rozděluje celek na 2 stejné části
 • str. 25 cv. 1, 2

St 18. 3. 2020

 • pamětní diktát
 • 25 cv. 3, 4
 • 26 – projít teorii a vypracovat cv. 1
 • 27 cv. 2

Čt 19. 3. 2020

 • 27 cv. 3, 4
 • na volný papír narýsuj čtverec KLMN, a = 5 cm, vypočítej o, S
 • narýsuj obdélník ABCD, a = 6 cm, b = 2 cm, vypočítej o, S

Pá 20. 3. 2020

 • 27 cv. 5, 6
 • na volný papír narýsuj šestiúhelník ABCDEF, k, S, r = 4 cm
 • na volný papír napiš nebo si nech od někoho napsat po jednom příkladu na písemné násobení 1, 2 a 3 ciferným číslem, po jednom příkladu na písemné dělení jedno a dvojciferným číslem (aby dělenec obsahoval statisíce) a vyptracuj kontrolu

 

 

 

 

 

 

Přírodověda

Út 17. 3. 2020

 • přečíst str. 42, 43, 44
 • přečíst str. 48, 49, 50, 51

Čt 19. 3. 2020

 • napiš si následující poznámky:

Třídění živých organizmů (4 skupiny)

 • Bakterie a sinice a jiné mikroorganizmy
 • Houby
 • Rostliny
 • Živočichové

 

 • Bakterie a sinice – organizmy neviditelné pouhým okem
 • Houby – jsou nezelené
 • vyživují se ze zbytků v půdě
 • nepohybují se
 • a) jedlé
 • b) nejedlé
 • c) jedovaté
 • k houbám patří plísně a kvasinky
 • Rostliny – obsahují zelené barvivo – chlorofyl
 • nepohybují se
 • dělí se podle způsobu rozmnožování
 • a) kvetoucí – semenné – byliny a dřeviny
 • b) nekvetoucí – výtrusné
 • rostliny jsou zdrojem kyslíku

FOTOSYNTÉZA – (nakresli obrázek str. 49 dole v pravém rohu)

 • voda + oxid uhličitý + sluneční záření = rostliny si vytvoří živiny pro svůj život = FOTOSYNTÉZA – do ovzduší se uvolňuje kyslík
 • probíhá pouze v zelených rostlinách

 

Vlastivěda

Po 16. 3. 2020

 • opakovat str. 15 – úkoly
 • opakovat str. 16 a do sešitu přepsat cv. b)

St 18. 3. 2020

 • 17, 18
 • přepiš si do sešitu poznámky

Osvícenství

 • stol. – moc měl v rukou panovník, šlechta, církev
 • prosazování měšťanstva
 • vznik nové společnosti – kapitalistické
 • nové vynálezy a vědecké objevy
 • nové názory na život a přírodu – v Anglii a Francii
 • učenci – osvícenci – prosazování nového myšlení = OSVÍCENSTVÍ
 • osvícenské myšlenky – starat se o poddané
 • –   všichni mají stejná práva
 • –  rovnost všech lidí
 • –  vzdělanost – lidský rozum
 • – REFORMY – změny v řízení státu – vznik zákonů
 • – omezení moci církve

 

Vláda Marie Terezie

 • stálé vojsko
 • daně odvádí i vrchnost
 • snížení roboty na 3 dny v týdnu
 • zvýšení vzdělanosti
 • 1774 – zavedení povinné školní docházky

Vláda Josefa II.

 • nejstarší syn Marie Terezie
 • 1781 – vydal zákon – Toleranční patent – lidé mohou vyznávat různá náboženství
 •                                                                         – zrušil nevolnictví
 • – všichni lidé jsou svobodní občané
 • poddaní ale stále pracovali na polích vrchnosti

 

 

str. 18 – ústně úkoly