BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel stránek jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při registraci na www.zskacice.cz, budou zpracovány za účelem komunikace mezi základní školou a daným subjektem.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace nezbytná pro komunikaci se subjektem, jedná se o zasílání aktuálních informací, které jsou potřeba sdělit zákonným zástupcům dětí, které navštěvují základní nebo mateřskou školu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. (jedná se zejména o e-mailovou schránku). 

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

7. Přístup k těmto údajům má pouze správce webových stránek www.zskacice.cz, který zajišťuje rozesílání informací dle bodu 2 na základě příkazu ředitele školy

Požádat o výmaz osobních údajů lze na e-mail: info@zskacice.cz